St. Francis of Assisi Church
Teutopolis, Illinois (217) 857-6404